PUKÁNSZKY  BÉLA

 

A  középiskolai  tanárképzés  1924-es  reformja Magyarországon*

 

 

            Neveléstörténeti szakirodalmunkban sok szó esett már az 1924-es középiskolai reform jelentőségéről. Többen bemutatták már, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter, Klebelsberg Kunó koncepciója hogyan öltött testet az 1924. évi XI. törvénycikkben. Ennek leglényegesebb eleme a középiskola típusainak további szétkülönítése és a felsőfokú tanulmányokra való egységes jogosítása volt. Az új típus, a reálgimnázium a hagyományos gimnázium és a reáliskola közé lépett be harmadiknak, és hamarosan domináns szerepre tett szert. Órarendjében a görög stúdiumok már nem szerepeltek, viszont a latin megtartott központi helyét. Emellett németet és még egy modern nyelvet (angolt, franciát vagy olaszt) tanítottak.

            Jóval kevesebb figyelmet fordítottak eddig az ugyanabban az évben kodifikált XXVII. törvénycikkre, amely pedig a középiskolai tanárok képzésének új rendszerét teremtette meg. Az eddigi gyakorlattól eltérően ugyanis a tanárjelöltek számára kötelezővé tette az egyetemek mellett létesített tanárképző intézetek látogatását és a középiskolában töltendő gyakorlati évet. E törvény létrejöttének körülményeit vizsgáljuk tanulmányunkban, ezt követően pedig a végrehajtás mozzanatait kísérjük figyelemmel. A vidéki intézetek közül a szegedire koncentrálva követjük nyomon a tanárképző intézetek és a tanárvizsgáló bizottságok új szervezeti szabályzatainak kidolgozását.

 

Az előzmények és a törvénycikk

 

            A középiskolai tanárok képzéséről szóló törvénytervezet előkészítési munkálatai igen korán elkezdődtek. Erről tudósít bennünket az a levél, amelyet a budapesti tanárképző intézet elnöke, Petz Gedeon juttatott el - a már elkészült tervezet melékleteként - a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Az 1922. július 31-én kelt levélben ezt olvashatjuk: "A tanárképzés reformjának ügye az utóbbi években a budapesti középiskola tanárképző intézet tanácsát majdnem minden ülésén foglalkoztatta. Foglalkoztunk e kérdéssel 1920. évi május 12-i ülésünkben; a tanügyi körökben felmerült egyes javaslatokkal szemben már ekkor hangsúlyoztuk, hogy a tanárképzésnek továbbra is az egyetemen kell történnie, de az eddiginél fokozottabb figyelemmel a középiskolák szükségleteire; azt is, hogy a tanárképző intézetbe való beiratkozást, mely eddig a jelöltek tetszésére van bízva, kötelezővé kell tenni." Ugyanebből a levélből azt is megtudhatjuk, hogy a Tanács Fináczy Ernő tanácstagot, a budapesti egyetem nyilvános rendes tanárát, a pedagógia professzorát bízta meg a törvénytervezet szövegének elkészítésével. A másik törvényjavaslat a középiskolai tanárok képesítésével, a tanárvizsgáló bizottságok működésével foglalkozik. Ennek a megszövegezése a Budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökének, Szinnyei Józsefnek a nevéhez fűződik.

            Mielőtt a tanárképző intézeti tanács a két törvénytervezetet - 1922 áprilisában - megtárgyalta volta, Fináczy Ernő egy igen figyelemreméltó előadást tartott ugyanazon év februárjában a Magyar Pedagógiai Társaság közgyűlésén. Ebben elemezte a középiskolai tanárképzés fogyatékosságait és előterjesztette javaslatait: az elméleti képzés - hangzik Fináczy véleménye - nincs tekintettel a középiskola feladataira. Az egyetemet végzett jelölt "nem viszi magával a szakmájához tartozó középiskolai anyag teljes tudományos készletét". A gyakorlati képzés - a budapesti gyakorló főgimnáziumtól eltekintve - teljesen szervezetlen. A vezetőtanárok sem minden esetben alkalmasak e tisztség betöltésére. A továbblépéshez feltétlenül szükséges a törvényalkotás, ezzel kell kötelezővé tenni a tanárjelölteknek a tanárképző intézetbe való belépését. Az elméleti tanárképzés az egyetem feladata, a tudósképzés és a tanárképzés nem különíthető el egymástól. Az egyetem viszont - elsősorban a tervszerűen összeállított előadásokkal - vegye figyelembe a jövendő tanárok érdekeit is. A tanárképző intézet pedig vértezze fel a hallgatókat a szükséges didaktikai és szakmetodikai ismeretekkel.

            Finánczy Ernő programja a készülő törvénytervezetben öltött testet.

            Figyelemre méltó a törvényjavaslatok sorsa. A VKM irattárának adatai szerint a felterjesztés 1922. augusztus 3-án érkezett az egyetemi ügyosztályhoz. A frissen beiktatott miniszter, Klebelsberg Kunó viszont csak a következő év februárjában válaszolt rá egy leirattal. Ennek címzettje a Budapesti Tanárképző Intézet Igazgatósága, de egy példányt a budapesti egyetem tanácsához is eljutattak véleményezés céljából.

            A leiratból kitűnik, hogy a miniszter általában egyetértett a törvénytervezetben foglaltakkal, ugyanakkor felhívta a figyelmet a középiskola és az egyetem közötti kapcsolat ellentmondásaira is. "A görögpotlós és a reálérettségi vizsgálatok az abituriensek egy részét - és nem mindig a legtehetségtelenebbeket - az egyetem néhány fakultásairól kizárják, amelyek csak utólag, a latin, illetőleg görög vagy latin-görög kiegészítő érettségi vizsgálatok után nyitnak előttük kaput. A kiegészítő érettségi vizsgálatok tudományos értéke felől minden szakember tisztában van..." Elvetve tehát a kiegészítő érettségi vizsgálatok gyakorlatát, Klebelsberg már itt felveti az ún. "egységes jogosítás" gondolatát: "Sokkal több haszonnal járna, ...ha a görögpotlós és reáliskolai érettségi vizsgát tett ifjak... a latin, illetőleg a görög nyelv és irodalom középiskolai anyagából az egyetem falai között, a tanárképző intézet keretében nyernének megfelelő kiképzést."

            A törvénytervezetek ezután az irattárba kerültek, s csak jóval később, 1924 februárjában, a Kornis Gyulával folytatott levélvátást követően kérte át a miniszter az aktát az egyetemi ügyosztálytól. A késlekedés oka feltehetően az éppen kidolgozás alatt lévő középiskolai törvény (XI. tc.) volt. Ezt igazolja az egyetemi ügyosztálynak a miniszteri átirtara adott válasza is: "Az ügyosztály mély tisztelettel bemutatja Miniszter Úr Ő Excellenciájának a középiskolai tanárképzésről a középiskolai tanárok képesítéséről készült két törvényjavaslatot tárgyaló ügyiratot, s tisztelettel megjegyzi, hogy azok érdemi tárgyalását ... a most törvényhozási tárgyalásra váró új középiskolai törvényjavaslattal való szoros kapcsolatára tekintettel mellőzte."

            A tanárképzésre és -képesítésre vonatkozó tervezetek törvényerőre emelését fentebb említett levelében Kornis Gyula is sürgette: "Igen örülök, hogy amit az októberi értekezleten fölvetettem, hogy ti. e javaslatok a középiskolai törvényjavaslattal egyidejűleg jussanak kódexünkbe, most utólag, Kegyelmes Uram, Nálad visszhangra lelt."

 

 

 

A törvénytervezetek tartalma

 

            Fináczy Ernő a középiskolai tanárok képzésével foglalkozó törvényjavaslatot magyarázatokkal is ellátta. Ebből a "Megokolás"-ból - akárcsak a fentebb idézett elnöki előadásból - kitűnik, hogy miért volt szükség a tanárképzés intézményeinek törvény szintjén való rendezésére:

            Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1870-ben megszervezte a pesti egyetem mellé a tanárképző intézetet a gimnáziumi tanárjelöltek számára. Az intézményhez - különböző szervezetbeli változtatások után - Pauler Tivadar minisztersége idején gyakorlóiskola is társult. 1883-ban és 1890-ben két törvény is foglalkozott a középiskolákkal, de a tanárképző szervezetét ezek nem érintették. 1899-ben viszont igazgatótanácsot alakítottak a pesti tanárképző intézet vezetésére. A kolozsvári intézet az egyetem felállításakor, 1872-ben született a budapestinél egyszerűbb szervezeti keretek között. A debreceni és a pozsonyi egyetem mellett 1924-ig nem állítottak fel tanárképzőt.

            A meglévő intézetek fennállásának több mint ötven éve alatt sem sikerült megteremteni a kiforrott szervezeti kereteket, és mindvégig tisztázatlan, sőt problematikus volt a tanárképző és az egyetem közötti viszony. "E viszony pontos meghatározása valóban nehéznek látszhatott - írja Fináczy -, mert a két intézmény részben ugyanazt a célt szolgálja, s eszközeik is részben ugyanazok. Bővebb tapasztalatra volt szükség, hogy egymással való összefüggésük épp úgy, mint egymástól való elhatárolásuk, főleg pedig a mindegyiket külön-külön jellemző feladatok megállapítása megtörténhessék." A tapasztalatok birtokában már lehetővé vált, hogy törvénybe foglalják a középiskolai tanárképzésnek a helyi viszonyoktól független alapelveit. Ezek a következők:

            1. "Az egész törvényjavaslat azon az alapon épül fel, hogy az elméleti, vagyis szaktudományi tanárképzés az egyetemtől el nem különíthető" - olvassuk itt is az előadói beszédben már megfogalmazott gondolatot. "A tanárképzés nem ugyan egyedüli, de egyik legfontosabb feladata az egyetemnek." Helytelen az a felfogás, amely az egyetem "tisztán tudománytanító és tudományművelő" feladatára hivatkozik. A tudóspályára készülő egyetemi hallgatónak és a leendő középiskolai tanárnak egyaránt érdeke, hogy a tudomány anyagát rendszeresen elsajátítsa. A tudósképzés és a tanárképzés merev szétválasztása végső soron a középiskolai tanárok képzettségének színvonalát és - ezen keresztül - az egész középiskolai oktatás színvonalát szállítaná le.

            Az egyetem viszont ezt a két feladatot idő és alkalom hiányában nem képes megoldani. "Szükség volt eddig is és szükség lesz ezentúl is oly intézményre, mely az egyetemet a tanárképzésre irányuló feladatában támogassa, nevezetesen arról gondoskodjék, hogy a tanári pályára készülő egyetemi tanulók a tanárképzés érdekéből fontos egyetemi előadásokat a lehetőség szerint kellő csoportosításban és tervszerű egymásutánban hallgassák; továbbá a szükséghez képest arról, hogy ezen egyetemi előadásokat a tanárképzés különleges szolgálatában álló előadásokkal és gyakorlatokkal kiegészülést nyerjenek, magának a tanárképző intézetnek keretében. Végül, hogy a tanárjelölteknek a tanárképző intézettel kapcsolatos gyakorló iskolában a tanítás gyakorlására alkalmat adjon."

            2. A tanárképző intézetnek az egyetemmel való kapcsolata viszont semmiképpen sem veszélyeztetheti az utóbbinak törvényekben biztosított autonómiáját. Ez az egyetemi tanárok tanítási szabadságát is jelenti, így az intézet csak az arra vállalkozó egyetemi tanárok közreműködését veheti igénybe.

            3. Fontos, hogy az intézetnek ezeken kívül nagy tanítási tapasztalattal rendelkező középiskolai tanárok, igazgatók is a rendelkezésére álljanak. Az ő munkájuk segítheti elő az elméleti képzés kiegészítését a középiskolai tanításra vonatkozó utalásokkal.

            4. "A budapesti és kolozsvári tanárképző intézetek eddigi szervezetének sarkalatos hibája az volt, hogy teljesen a tanárjelöltek elhatározására bízta, vajon az intézetbe belépnek-e vagy sem? Senki sem volt kényszeríthető arra, hogy a tanárképző intézet tagja legyen, s ha sohasem is hallgatott tanárképző intézeti előadást, avagy hanyagul és csak látszatra teljesítette is tanárképző intézeti tagságából folyó kötelességeit, egyedül egyetemi leckekönyvében kimutatott tanulmányai alapján (melynek a rendszeres ellenőrzés elől többé-kevésbé elzárkóznak) akadálytalanul tehet a szabályszerű időben tanárvizsgálatot." Ez a törvénytervezet kötelezi mindazokat az egyetemi hallgatókat, akik a középiskolai tanári pályára készülnek, hogy a tanárképző intézetbe belépjenek, és az ott érvényben levő követelményeknek megfeleljenek.

            5. Az új törvény tiszteletben kívánja tartani a tanulás szabadságáról szóló 1848. évi XIX. tc. instrukcióit. A hallgató a kötelező egyetemi és tanárképző intézeti előadások hallgatása és a gyakorlatok elvégzése után fennmaradó idejét szabadon választott előadások hallgatásával töltheti ki.

            A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban a két törvénytervezetet - bizonyos módosítások után - egyesítették. A változtatások főleg a tanárképzéssel foglalkozó fejezetben mutathatók ki nagyobb mértékben. Ezek egy része elvi jelentőségű kérdésekre vonatkozik.

            Így például a tervezet első paragrafusa alatt ez áll: "A magyar tudományegyetemek mellett egy-egy középiskolai tanárképzőintézet szerveztetik." Ez a megfogalmazás valóban félreértésekre adhat alkalmat, hiszen a budapesti és a szegedi (korábban kolozsvári) egyetem mellett már több mint ötven éve működtek tanárképző intézetek. A "szervezés" kifejezésbe tehát itt értelemszerűen beletartozik az "újjászervezés" is. Ez a paragrafus az elfogadott törvényben már így hangzik: "A középiskolai elméleti tanárképzés elsősorban a tudományegyetemek bölcsészeti karának feladata, mely a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt tartozik gondoskodni arról, hogy a bölcsészethallgató négyévi egyetemi tanfolyamának tartama alatt szaktudományának minden ágazatával kellő sorrendben megismerkedhessék. A bölcsészeti kar e munkájának kiegészítése céljából a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter a tudományegyetemek mellett egy-egy középiskolai tanárképzőt szervez." E koncepció szerint az egyetem egyedül nem képes ellátni a középiskolai tanárképzés feladatát, s így szükség van a tanárképző intézet felállítására, illetve újjászervezésére. Ez utóbbi - bizonyos előírások útján - a tanárjelöltek egyetemi tanulmányaiban is érvényre juttatta a tanárképzés szempontjait.

            A hatodik paragrafusba pótlólag iktatták a következőket: "A tanárképzőintézetek székhelyén gyakorlóiskolák állítandók fel. Addig is, míg ilyenek fel nem állíthatók, a helybeli középiskolák fenntartói tartoznak megengedni, hogy középiskoláik gyakorlati tanárképzés céljára igénybe vehetők legyenek."

            Itt érdemes egy gondolatnyi kitérőt tennünk. A kolozsvárról átköltözött szegedi egyetem rektora, Menyhárt Gáspár már 1922 májusában kérte a minisztertől az egyetemhez tartozó gyakorlógimnázium felállítását.

            "Legyen szabad arra is kérnem Excellentiádat - olvashatjuk ebben a felterjesztésében -, méltóztassék lehetővé tenni, miszerint a jubileum napján jelenjék meg az a két kormányrendelet, amelyekkel egyetemünk két - régi időktől megvolt, most szünetelő - vele kapcsolatos intézménye: az ügyvédi és bírói vizsgáló bizottság és a bölcsészettudományi karhoz tartozó gyakorlóiskola életre keltetnek."

            A gyakorlógimnázium létrehozása viszont egyre késlekedett. A Baross Gábor Állami Főreálgimnázium az 1932/33-as tanévtől kezdve hivatalosan is a gyakorlati tanítás színhelye lett. (Már az ezt megelőző években is találkozunk itt gyakorlatot folytató jelöltek nevével.) A gimnázium az 1939/40. tanévtől kezdve "gyakorló jellegű"-vé vált, gyakorlógimnázium rangjára pedig csak az 1941/42. tanévtől emelkedett. Talán ez a példánk is eléggé meggyőzően igazolja azt az állítást, miszerint egy törvény kihirdetése még nem eredményezi mechanikusan annak gyakorlati megvalósulását is.

            Hasonlóképpen elvi jelentőségű - és ugyanakkor szemléletmódbeli változást tükröz - az a változtatás, amelyet a középiskolai tanárok képesítését szabályozó törvény végleges szövegében találhatunk. A tervezet negyedik paragrafusa alatt még ezt is olvashatjuk: "Aki a filozófia, a magyar, a német, a francia, az angol, az olasz nyelv és irodalom vagy a történelem tanítására akar képesítést szerezni, az, ha reáliskolát végzett, vagy a gimnáziumban görög nyelvet és irodalmat nem tanult, köteles reáliskolai, illetőleg gimnáziumi érettségi vizsgálatát a latin és a görög, illetőleg a görög nyelvből és irodalomból tett érettségi vizsgálattal kiegészíteni." Egy lapszéli ceruzás bejegyzés a következő alternatívát is feltünteti: "... vagy a középiskolai tanárképző intézetben a megfelelő görög nyelvi és irodalmi kollégiumot hallgatni, és abból eredményesen kollokválni."

            Ez utóbbi - mint ahogy azt fentebb már bemutattuk - Klebelsberg elképzelését tükrözi. Ő ugyanis helytelenítette a kiegészítő érettségi gyakorlatát, s a hiányosságokat a tanárképző intézet falai között kívánta pótoltatni. Érdekes, hogy a törvény véglegesített szövegében mindezeket a megszorításokat már nem találhatjuk.

 

Az 1924. évi XXVII. tc. végrehajtása: az új szabályzatok

 

            1925. február 19-én kelt a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a leirata, amelyet valamennyi egyetemünk tanácsa megkapott, így a szegedié is. Ebben a következőket olvashatjuk: "A középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló 1924. évi XXVII. tc. kihirdetése megtörténvén, hogy a tanárképző intézetek és a tanárvizsgáló bizottságok működésüket a törvény szellemében folytathassák, illetve az újonnan szervezendő debreceni és pécsi tanárképző intézetek működésüket megkezdhessék, a törvény életbeléptetése céljából szükséges intézkedéseket sürgősen foganatosítani kívánom. E célból a törvény végrehajtásához utasításokat, továbbá a tanárképző intézetek részére új szervezeti szabályzatot s új középiskolai tanárvizsgálati szabályzatot és függeléket kívánok kiadni. A törvény végrehajtási módozatainak a törvény rendelkezései, s az egyes tudományszakok követelményei alapján való megtárgyalására, s a megfelelő szabályzatok mikénti módosításának megállapítására az egyetemeknek a középiskolai elméleti tanárképzésre elsősorban hivatott bölcsészeti karának kiküldötteiből egyetemközi bizottságot kívánok alakítani."

            A miniszter a bizottságok vezetésével Petz Gedeon és Szinnyei József egyetemi nyilvános rendes tanárokat, a budapesti tanárképző intézet igazgatóját, illetve a tanárvizsgáló bizottság elnökét bízta meg. Felhívta a szegedi egyetem tanácsán keresztül a bölcsészettudományi kart, hogy az egyes tudományszakok képviselőiből ebbe a bizottságba néhány tagot sürgősen jelöljön. (A szolgálati út betartásával az ügyintézés már akkor is meglehetősen vontatottan haladt. A leiratot ugyanis csak közel egyhónapos késéssel tették át a bölcsészettudományi kar tanácsához, így a miniszternek szóló jelentés a jelöltek nevével csak március 27-én kelt.)

            Az egyetemközi bizottság - amelynek ülésein a tárgyalt témáktól függően Petz Gedeon, illetve Szinnyei József elnökölt - hamarosan megkezdte a munkát. A Szegedről kiküldött bizottsági tagok névsorában viszont nemcsak a bölcsészkar (Bartók György és Csengery János), hanem a matematikai és természettudományi kar képviselőit (Gelei József és Ortvay Rudolf) is megtalálhatjuk. A kibővítésnek az volt az oka, hogy Szegeden ez utóbbi kar is részt vett a tanárképzésben.

            A bölcsészettudományi kar július 17-én tartott ülésén az időközben elkészült tanárképző intézeti szabályzatot ugyanis - az egyetem sajátos viszonyait tükröző kiegészítésekkel - további tárgyalás céljából áttette a természettudományi karhoz. A pótlások azért voltak szükségesek, mert - mint láttuk - Szegeden a tanárképzésben két kar vett részt, illetve mivel itt ekkor még nem volt gyakorló-középiskola. A kar ezután saját határozatát felterjesztette a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. A rendkívül diplomatikusan megfogalmazott iratban kifejezésre jutott a kar aggodalma is: az újjászervezett tanárképzéstől féltették az egyetemi tanulmányok tradicionális öntörvényűségét.

            A kar "... e felterjesztésében kifejti azt az álláspontját, hogy a maga részéről a Kar hagyományaihoz híven készséggel teljesíti a tanárképzés terén a karra váró feladatokat, s örömmel fogadja a tanárjelöltek tanulmányainak tervszerű elrendezésére irányuló törekvéseket; aggodalommal nézi azonban egyfelől azt a jelenséget, hogy a szorosan a tanárképzésre vonatkozó intézkedéseket a minisztérium ismételten nem az eddig is működő tanárképző intézet igazgatóságához, hanem a karhoz intézi; s íly módon az egyetem és a tanárképző intézet eddigi elvi különállása fokozatosan veszendőbe mehet; másfelől pedig az a körülmény, hogy az 1924. XXVII. tc. a tanárképzést a bölcsészeti kar feladatául jelöli meg, és a most tárgyalt Szabályzat-tervezet 1. §-a a karnak ezt a tevékenységét külön is »a vallás- és közokt. miniszter felügyelete alá« helyezi, módot adhat a Kar és egyes tagjai tudományos működésének korlátozására, ezután megüresedő állások betöltésében, valamint a hallgatók egyetemi éveinek eltöltésében egyoldalúan a tanárképzés szempontjait juttathatja előtérbe és elhomályosíthatja azt az eddig érintetlen követelményt, hogy az egyetemi tanár elsősorban a tudomány művelésére, az egyetemi hallgató pedig a tudományos tanulmányozásra fordítsa az erejét".

            A helyi sajátosságoknak megfelelően módosított tanárképző intézeti Szervezeti Szabályzatból bemutatásra egy olyan paragrafust emelünk ki, amely jól tükrözi az egyetem és a tanárképző - minden szubjektív vélemény ellenére meglevő - szoros egymásrautaltságát. A szabályzat tizedik paragrafusa kifejti, hogy a Tanárképző Intézet igazgatótanácsa az egyetem bölcsészettudományi és természettudományi karával egyetértésben gondoskodik a következőkről:

            1. Az egyes szaktudományokból évenként tartsanak olyan bevezető előadásokat, melyek az egyetemre lépő és a tanári pályára készülő hallgatókat tájékoztatják az illető szaktudományok feladatairól. Ennek a kívánalomnak a gyakorlati megvalósítását jelzi az a tény, hogy a szegedi tanárképző intézetben az 1925/26. tanév második félévétől kezdve tartottak ilyen bevezető célzatú előadásokat. Ilyen lehetett például Bartók György előadása, "A philosophia fogalma, feladata, részei", Dézsi Lajosé, melynek címe "Bevezetés a magyar irodalomtörténetbe", vagy Haar Alfrédé "Bevezetés a számelméletbe" címmel. (Az első kettőn a bölcsészeti és a természettudományi kar hallgatói egyaránt részt vettek.)

            2. Az egyetemi és a tanárképző intézeti előadásokon a középiskolai tanárképzés szempontjából fontos szaktudományok minden fontosabb ágát olyan mélységben tárgyalják, hogy a tanárjelöltek tudományszakjuk alapelveit, módszereit és főbb tanait rendszeres összefüggésben elsajátíthassák.

            3. A tanárképző intézetben tartsanak olyan előadásokat is, amelyekből a jelöltek utolsó, negyedik egyetemi évük alatt szaktárgyaik tanításának módszereiről is kapjanak tájékoztatást.

            4. Szaktárgyaik műveléséhez legalább egy modern nyelvet a teljes megértés fokáig sajátítsanak el.

            5. Egyetemi tanulmányaik befejezése után még legalább egy évig a megjelölt szegedi középiskolákban végezzenek tanítási gyakorlatot.

            Hogy az egyetemi előadások tematikáját a tanárképzés szükségletei módosíthatták, azt egy másik példával is bizonyíthatjuk. Mester János, a filozófia (később a pedagógia) professzora az 1933/34. tanév első félévére is meghirdette előadását "Lélektan (érzelem és akarat)" címmel. Ezt később kifejezetten "a hallgatóság tanulmányi érdekei miatt a középiskolai tanárvizsgáló bizottság és a tanárképző intézet együttes kérésére" megváltoztatta. Helyette az "Alkalmazott logika" című előadást iktatta be a tanrendbe.

            Az előzőekben már idéztük azt az 1925. február 19-én kelt miniszteri leiratot, amelyben Klebelsberg az új szabályzatok kidolgozásához egyetemközi bizottságot hívott össze. Ennek elnökéül kezdetben csak Petz Gedeont kívánta kinevezni. Az egyetemi ügyosztály viszont Szinnyei Józsefet is javasolta a miniszternek, arra hivatkozva, hogy ő "mint a budapesti tanárvizsgáló bizottság elnöke a többi tanárvizsgálati bizottságok bevonásával az új szabályzatot a múlt években teljesen elkészítette, úgy, hogy azt csak nagyon kis részében kell a törvény újabb rendelkezéseinek figyelembevétele végett átdolgozni".

            Szinnyei József a miniszterhez intézett levelében valóban beszámolt arról, hogy a tanárvizsgálatokra érvényes szabályzat átdolgozását munkatársaival már 1921 januárjában elkezdte. Egy évvel később plenáris ülést hívott össze, melyen a vidéki tanárvizsgáló bizottságok is képviseltették magukat. Ezen az ülésen egy olyan szűkebb körű bizottságot választottak meg, amelynek feladata a már elkészített szabályzattervezet megvitatása lett. Mikorra tehát a miniszter az egyetemközi bizottságot összehívta, már rendelkezésre állt egy több ízben megvitatott és átdolgozott tervezet. Ennek a bizottságnak tehát már nem volt más dolga, mint hogy a már meglevő szabályzattervezetet az "új törvénnyel összhangba hozza". (Ennek a bizottságnak tagja volt többek között Fináczy Ernő, Kornis Gyula, illetve a szegedi egyetem részéről Csengery János és Bartók György.)

            A bizottság a szükségesnek vélt módosításokat elvégezte, és ugyanazon év november 18-án már miniszteri rendelet léptette életbe a középiskolai tanárvizsgálatok új szabályzatát.

            A rendelet szövegében a figyelmes olvasó érdekes módosítást vehet észre. Az eredeti gépírásos szöveg így hangzik: "... a jelenleg érvényben levő középiskolai tanárvizsgálati szabályzatot a Függelékkel együtt ezennel hatályon kívül helyezem, s ehelyett az 1925/26. tanévtől kezdve a részemről ezennel jóváhagyott idemellékelt szabályzatot léptetem életbe..." Az eredeti évszámokat viszont egy ceruzás javítással 1927/28-ra változtatták. Mi lehetett az oka ennek a módosításnak?

            A válasz szintén a VKM irattárában levő aktákban található: A szegedi középiskolai tanárvizsgáló bizottság 1926. június 16-án ülést tartott, melyen a miniszterhez már jóváhagyásra felterjesztett tanárvizsgálati szabályzat több pontja ellen észrevételt tett. Az értekezlet jegyzökönyvét viszont csak szeptemberben 22-én terjesztették fel a miniszternek. A késlekedés okáról a tanárvizsgáló bizottság elnökének, Csengery Jánosnak a levelésből értesülünk: "... értekezletünk jegyzőkönyve azért terjesztetett fel későn, mert egyrészt várnom kellett az értekezlet után, hogy a bizottság kívánsága értelmében az egyes szaktanárok újból tüzetesen átnézzék a kézről kézre járó birtokunkban levő egyetlen példányát az új szabályzattervezetnek, és azután külön írásban is megtegyék még esetleges észrevételeiket, melyeket a jegyzőkönyvvel  együtt szándékoztam felterjeszteni." Ez viszont annyi időt vett igénybe, hogy még július elején is a tanároknál járt a szabályzat. "Másrészt azért késtünk vele, mert időközben megkezdtem Nagyméltóságod engedélyével szabadságomat, a bizottság jegyzője pedig - akit különben a tanév vége felé súlyos csapás ért, egyetlen kilencéves leánykája halt el - kórházba utaltatott, és így a jegyző betegsége s az én szabadságom miatt, csak visszatérésem után intézkedhettem a jegyzőkönyv felterjesztése dolgában."

            Melyek voltak a legfontosabb észrevételek ezen az ominózus bizottsági ülésen? A bizottság egyik tagja, Imre Sándor egyetemi ny. r. tanár diszkrepanciákat fedezett fel a tanárképző intézeti és a tanárvizsgálati szabályzat egyes pontjai között. "Sok helyen nem világos a tanárvizsgálati szabályzat - hangzott Imre Sándor véleménye -, s így mielőtt útjára bocsáttatnék előbb az ellentmondásokat ki kell küszöbölni, a két intézmény szabályzatát egymással összhangba hozni. A tanárvizsgálatoknak a gyakorlati évvel való viszonya nincs tisztázva... Különben célszerű, hogy minden bizottsági tag a maga tárgya szempontjából nézze át a szabályzatot. Határozottan megállapítandó, hogy a pedagógiából négy vagy három félévet követeljünk-e a vizsgálat előtt." Imre Sándor a továbbiakban kifejtette még, hogy a tervezetben szereplő próbatanításokat nem tartja szükségesnek, mivel a jelölt az utolsó évben többször tanít, s ezt a tanárképző intézet vezetői is meglátogatják.

            Érdekességként meg kívánjuk jegyezni, hogy Imre Sándor 1925 elején került a szegedi egyetemre. A bölcsészettudományi kar dékánja először a március 26-án tartott kari ülésen üdvözölte a pedagógia újonnan kinevezett tanárát. Ugyanezen az ülésen választották ki az egyetemközi bizottságba küldendő professzorokat is. Imre Sándor - feltehetően friss kinevezése miatt - még nem szerepel közöttük. Figyelemre méltó, hogy a volt minisztériumi államtitkár, Imre Sándor nevét feltételesen (zárójelben és kérdőjellel) mégis feltüntették a minisztériumban az egyetemközi bizottság tagjai sorában.

            A szegedi módosítási javaslatok nem találkoztak a budapesti tanárvizsgáló bizottsági elnök, Szinnyei József helyeslésével. November 15-én kelt levelében rámutatott arra, hogy a szabályzattervezet a négy középiskolai tanárvizsgáló bizottság és az egyetemközi bizottság közös munkájának eredménye. Csengery János a szegedi bizottság részéről valamennyi ülésen részt vett. A szabályzattervezetet - mint azt az előzőekben már láttuk - végül az egyetemközi bizottság hozta összhangba a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló 1924. XXVII. törvénycikkel. A következőkről Szinnyei József így ír: "A Szabályzat-tervezetet ... az Egyetemi Nyomdában kiszedettem, néhány példányban kinyomattam, s amidőn nyomtatásban Nagyméltóságodhoz jóváhagyás végett felterjesztettem, egy-egy példányt a vidéki társbizottságoknak is küldtem belőle. A Szegedi Állami Tanárvizsgáló Bizottság - jóllehet elnöke, Csengery János dr. a kinyomott példány megérkezése után azonnal kérte, hogy bocsássunk rendelkezésére eladás céljából megfelelő példányszámot - most újabban tárgyalta s még újabb tárgyalás alá akarja vonni a már Nagyméltóságod elé terjesztett Szabályzat-tervezetet..."

            Szinnyei József a szegedi javaslatot a budapesti tanárvizsgáló bizottság elnöksége elé terjesztette, s az úgy határozott, hogy a szegediek véleménye tárgyalásra érdemes javaslatot nem tartalmaz. Sőt, úgy fogalmaztak, hogy a miniszterhez való felterjesztés ténye is "illoyális", és ezért "a limine elutasítandó". A budapesti bizottság tehát óvja a minisztert a szegedi módosítási javaslatok elfogadásától, mivel az "... a megszövegezett Szabályzat-tervezetnek minden komoly ok nélkül való felforgatására vezethetne".

            Az ügyet ezután hosszú időre félretették, s csak egy évvel későbbi dátummal (1927. november 16.) találhatunk egy olyan feljegyzést, amely arra utal, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter - elvetve a szegediek javaslatát - döntött a szabályzat végső szövegéről.

            Ennek az áldatlan kimenetelű vitának az lett az eredménye, hogy az új szabályzatot az 1925/26. tanév helyett csak az 1927/28. tanévtől kezdve vezették be. (Erről a vallás- és közoktatásügyi miniszter 16696/1928. IV. számú rendelete intézkedett.

            Ha a véglegesített szabályzat tartalmi sajátosságait vesszük szemügyre, akkor tanúi lehetünk annak, hogyan jutott érvényre Klebelsbergnek a görög-, illetve latintudás hiányosságainak pótlására vonatkozó elképzelése. Felidézve az előzőekben tárgyalt XXVII. törvénycikk kidolgozásának fázisait fel tudjuk térképezni egy sajátos folyamat állomásait. A törvény tervezetében még szerepel a latin, illetve görög nyelvből és irodalomból tett pótérettségi mint követelmény. A margóra írt megjegyzés már megemlíti a tanárképző intézetben hallgatott kollégiumi alternatívaként. A becikkelyezett törvény szövegében már egyik feltétellel sem találkozunk, az új tanárvizsgálati szabályzat azonban már ismét foglalkozik a témával. Oldottabb, liberálisabb szellemben tesz javaslatot a hiányosságok pótlására: "Ha a folyamodó nem tanult  a középiskolában latin vagy görög nyelvet, de az érettségi vizsgálat után a latinból, illetőleg a görögből is tett potló vizsgálatot, ezen vizsgálatról szóló bizonyítványa is mellékelendő. Görög és latin nyelvi szakcsoportot csak az a tanárjelölt választhat akinek gimnáziumi vagy leánygimnáziumi érettségi bizonyítványa van. Akik a latint nem a göröggel csoportosítják, s  a görögből nincsen érettségi vizsgálatuk, kötelesek alapvizsgálatukon görög nyelvi alapismereteikről számot adni. Akik latin és görög nyelvi középiskolai tanulmányokat nem tudnak igazolni, ha modern nyelvi és irodalmi szakból óhajtanak képasítést szerezni, akkor latin, s ha pedig filozófiából és művészettörténetből mint harmadik szaktárgyból óhajtanak képesítést szerezni, akkor latin és görög nyelvből alapismereteikről tartoznak beszámolni alapvizsgálatukon. Ajánlatos, hogy az ilyen jelöltek tanulmányaik első négy félévében részt vegyenek a görög és latin nyelvi alapismeretek közlése céljából tartott tanárképző intézeti előadásokon."

            A tanári vizsgálat háron fokból állt:

            a) alapvizsgálatból

            b) szakvizsgálatból és

            c) pedagógiai vizsgálatból.

            A vizsgák írásbeliek és szóbeliek voltak. Tematikájuk a következőkre terjedt ki:

            1. a) A magyar irodalom történetére (fő tekintettel az újabbkori nagy írókra), kapcsolatban a magyar művelődés történetével; b) a lélektanra, a logikára, az etikára és a filozófia történetére; c) a neveléstanra, gyakorlati módszertanra, iskolai szervezettanra és ezek történetére;

            2. a jelölt német vagy francia vagy angol vagy olasz nyelvismeretére;

            3. a jelölt szaktárgyaira és tanításuk módszertanára.

            Ezek a tárgykörök a következőképpen oszlottak meg az egyes tanárvizsgálatokon:

            Alapvizsga (ezt a negyedik egyetemi, illetve tanárképző intézeti félév lezárása előtt tették le):

            1. a magyar irodalom története - amennyiban a jelölt nem magyar szakos

            2. a jelölt szaktárgyai

            3. a nem modern nyelv szakosok számára egy modern nyelv

            4. a modern nyelv és történelem szakosok számára latin szövegek fordítása

            Szakvizsga (letétele a nyolcadik egyetemi, illetve tanárképző intézeti félév lezárása eéőtt esedékes):

            Tárgya: a jelölt szaktárgyai

            Pedagógiai vizsga (a gyakorló év után tették le):

            1. filozófia

            2. pedagógia

            Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló 1924. évi XXVII. törvény az ugyanazon évben kodifikált középiskolai törvény szellemét tükrözte. A középiskolai tanárok képzésének újjászervezésével igyekezett megfelelni a megnövekedett igényeknek. Ezek a szempontok vezették a tanárképző intézeti és a tanárvizsgálati szabályzatok kidolgozóit is.

            A tanárképzés Szegeden is az egyetemen és az újjászervezett tanárképző intézetben folyt a bölcsészettudományi kar irányításával. A vizsgálat egy önálló szerv, a tanárvizsgáló bizottság előtt tették le a jelöltek. A gyakorlóév alatt a hallgatók munkáját a tanárképző intézet irányította, tanárai rendszeresen látogatták a jelöltek óráit. Metodikai ismereteik bővítését ekkor módszertani tárgyú előadásokkal segítette az intézet.

 

Megjelent: A középiskolai tanárképzés 1924-es reformja Magyarországon. Pedagógiai Szemle, 1989. 11. sz. 1045-1055.  o.

 

*             Ez a tanulmány "A tanárképzés története a József Attila Tudományegyetemen és jogelődjein (1872-1985)" című OTKA-kutatás keretében készült.

            Lásd többek közt: Jóboru Magda: A középiskola szerepe a Horthy-korszak művelődéspolitikájában. Tankönyvkiadó, Bp. 1963; : A köznevelés a Horthy-korszakban. Tankönyvkiadó, Bp., 1972; Kornis Gyula: A magyarság oktatásügye a világháború óta. Bp., 1927; Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. Bp., 1942; Neveléspolitikai dokumentumok az ellenforradalmi rendszer időszakából (1919-1931). Összeállította és a bevezetést írta: Simon Gyula. Tankönyvkiadó, Bp., 1959.

            Legutóbb például T. Kiss Tamás tanulmánya foglalkozott ezzel a témával: Oktatáspolitika a Horthy-rendszerben. Társadalmi Szemle, 1986. 8-9. sz.

            Lásd e témáról bővebben: Neveléspolitikai dokumentumok: I. m. Bevezetés. 68-79. o.

            Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: O. L.) K 636-1922-27-16854.

            Fináczy Ernő elnöki megnyitója a Magyar Pedagógiai Társaság 1922. évi február 18-án tartott XXX. közgyűlésén. Magyar Paedagogia. 1922. 5. sz. 65-72. o. Megtalálható a Neveléspolitikai dokumentumok.... c. kötetben is: 360-370. o.

            O. L. K 636-1922-27-16854

            Uo.

            Kornis Gyula 1924. febr. 3-án kelt, a miniszterhez címzett levele. O. L. k 636-1922-27-16 854.

            O. L. idézett tétel: 16 854. 5. o.

           Az 1924. évi XXVII. törvénycikk. Középiskolai tanárvizsgálati szabályzat. Melléklet. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp., 1934.

           I. m. 97. o.

           Menyhárt Gáspár rektor 1922. május 17-én kelt felterjesztése a miniszterhez. O. L. K 636-1922-11-1920. etsz.

           A véglegesített törvény miniszteri megokolásában Klebelsberg jó néhány pedagógiai gondolatot is megfogalmazott. Így például: "A középiskolák szervezetének az 1924. évi XI. tc. által végbevitt átalakítása mintegy külső reformnak tekinthető: középiskoláinknak igazi belső reformja azonban lényegében a jó tanárképzésen sarkallik. A jó tanár maga is a jó iskola, bármily rossz legyen is a szervezet és a tanterv: a rossz tanár maga rossz iskolát jelent, akármilyen jó is a szervezet és a tanterv... Neveléspolitikai dokumentumok... I. m. 377. o.

           O. L. K 636-1925-36-21434.

           Jegyzőkönyv a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karának 1925. június 17-én tartott X. rendes üléséről. Csongrád megyei Levéltár VIII. 5. fond. 8. doboz 440. bksz. A budapesti tanárképző intézet szervezeti szabályzatát lásd a Neveléspolitikai dokumentumok... c. kötetben. 376-378. o.

           Lásd Bartók György intézeti elnök beszámolóját az 1925/26. tanév második félévéről. O. L. K 636-1928-26-2813.

           O. L. K 636-1932-36-694. cs. 5-8. alszám.

           A  VKM  IV. ügyosztályának jelentése.  O. L. K 636-1925-36-21434.

           1925. október 30-án kelt levél.  O. L. K 636-1928-2813.

           Csengery János 1926. október 1-jén kelt, a miniszterhez intézett levele.  O. L. K 636-1928-26-2813.

           Jegyzökönyv az 1926. június 16-án tartott tanárvizsgáló bizottsági értekezletről.  O. L. K 636-1928-26-2813.

           Lásd Cs. m. L VIII. 5. fond. 8. doboz, 306-1924/25.

           Vö.:  O. L. k 636-1925-30-20434.

           Szinnyei József levele a miniszterhez, 1926. november 15.  O. L. K 636-1928-26-2813.

           Uo.

           Lásd az egyik akta hátiratát, mely a Kornis Gyula miniszteri államtitkártól szerzett értesülésre hivatkozik.  O. L. K 636-1928-26-2813.

           Középiskolai tanárvizsgálati szabályzat... I.m. 6.o.

           Lásd. i.m. 4.o.